sukrauti


sukrauti
sukráuti 1. tr. SD66,123 sudėti (į krūvą, į vieną vietą): Šieną į kūgį sukrauti N. Šaukštai neplauti, po suolu sukráuti (d.) Smn. Malkos krūvomis, ryšuliais sukrautos J.Jabl. Klebonas, sukrovęs daiktus bažnyčės į diktai apkaltą skrynę, įkasė į žemę M.Valanč. Vienas nesukraũs [šieno į vežimą] OG68. Visi rugeliai reiks ma[n] sukrauti JD937. | prk.: Visi kap sukráunam po žodį, ir išeina ūtorka Lz. Ans man sukróvė viską, ką beturėjo (išbarė, išplūdo) Krtn. | refl. tr.: Naktį vagių ateita, klėtis išplėšta, vežiman susikrauta ir išvažiuota J.Jabl. Jonas, susikrovęs smalą visą dvylika bačkų, išvažiavo namon BsPIII27. ^ Sau susikráus vélnius, beliudydamas neteisingai ant kitų Dr. 2. tr. prk. sutalpinti: Jo kalbos ir į vežimą nesukrausi Rz. Jo kalbą į vežimą nesukrausi Nj. 3. tr. prk. uždėti, skirti: Sukrovė ant manęs vienos visą darbą Pt. 4. tr. sukišti: Abiejuos kišeniuos sukróviau rankas Lz. | Tiek vyrų sukróvė į žemę (palaidojo, užkasė) Gs. 5. tr. sudaryti, sudėti ką iš atskirų dalių: Pirtin krosnis sukrautà Gdr. Sukrovė sukrovė galvelių krosnelę NS496. Sukróvė du vežimu [šieno] OG365. Katra eisit vežimą sukráut? Plk. Buvo dvaro kūgiai sukrauti javų BsPIV284. Vienas žodį, kitas žodį, ir sukrovė visą kodį Bržr. | refl. intr., tr.: Nedaug, rodos, buvo pažiūrėti malkų, bet kai sukapojom, trys šūtelės susikróvė Jnšk. | Kalba susikrauna iš atskirų žodžių . Laikai vieni esti gryni, kiti su žodžvardžiais susikrovę A.Baran. Apie sakinį susikrovusį (sudėtinį) A.Baran. Lietuvoj jau nuo senovės vargo kalnas susikrovęs . | Pasirengiau mirti, tik ne ant laužo, kurį pats buvau susikrovęs, – vandeny Vaižg. 6. refl. susidaryti, susiformuoti; įsisteigti: Kūnas jam susikrovė kaip Apolinui dievaičiui Vaižg. Galvoj mano susikrovė atsakymas V.Piet. Šturmai rūstauja, volės susikrauja, putoje apsivelka RD144. | Pas mus susikrovė draugystė skaitytojų kningų ir laikraščių . 7. tr. susukti (lizdą): Aš lizdelį sukroviau, kiaušinėlius sudėjau JD555. | refl. tr.: Vidury girios eglelėje susikrovė strazdas lizdą . Varnas susikrovė sau jūros saloje lizdą J.Jabl. 8. tr. sudaryti, išauginti (pumpurus, žiedus): Sukrauti žiedai pašalo – tokios šalnos buvo Šts. Jau buvo obelų žiedai sukrauti, kai buvau paskutinįkart namie Sdk. Medžiams tik žiedus sukrovus, jau vaisių ieško V620. Dar mano žiedas, dar nesukrautas, o jau nuskintas, o jau nurautas! B.Sruog. Lazdynas baigė žirginius sukraut . Medžiams žiedus sukrovus tur joti į karę M. Saulelė sukraus raudonus žiedelius JD438. Vai putin putinuži, kur augsi, kur laposi, kur žiedelius sukrausi? LB150. | refl. tr.: Nėr kada ma[n] (linui) užaugtie ir žiedelių susikráutie Prn. 9. tr. SD340 sukaupti, sudėti, sutaupyti: Kaip jis sukrovė turtus, nemokėjo pasakyti nė artimiausi jo žmonės J.Balč. Ne rubliais tūkstančius sukráuna, ale kapeikom Ut. Man nereikia šimtelių, nei sukrautų turtelių Jnšk. Gerą turi pilvą tėvo sukrautam praryti KrvP(Rod). Kieno rankomis kraičiai mergiotėms sukrauti? Vaižg. Kelkis, dukrelė, kelkis, mieloji, aš tau sukroviau didžius kraitelius (d.) Šr. Ar didį sukróvė močiutė kraitelį, ar didžią paskyrė tėvelis dalelę? (d.) Smn. Močiutė sukraus aukštą kraitužėlį JD837. Nesukrausi tokio kraičio, kap pas motinėlę Vlkv. Tolei neleidė močia dukrelės, kol kraitelį sukrovė Nj. Jos šarvelis nesukrautas, jos darželis neaptvertas KrvD161. Net teip sau sukrauji algą didę ant dienos reikalo SPII105. | refl. tr.: Iš jų skurdo susikrauna pasakiškus pelnus kapitalistai (sov.) sp. Yra tokių žmonių, kurie, neteisingai susikrovę turtų, paskum daro gailestingumo darbus . Susikrovė visą maišą pinigų Ds. O, sesele, dar palaukie, sau kraitelį susikraukie! BsO306. ^ Jei mylėsi darbą, susikráusi skarbą Ds. Elgetaudamas turtų nesusikrausi, bet ir nebadausi KrvP(Mrk). 10. refl. susikaupti: Daug druskų susikrauna kauluose . | prk.: Daug nelaimių susikrovė ant tos giminės Pron. Taip susikrauna darbo ir nuovargio, maža laiko ir poilsiui belieka A.Baran. 11. intr. suduoti, primušti: Aš sukráusiu tau už neklausymą Skd. Sukróvė par veidą Šts. Rytoj sukraus ir tau į kuprą . Sukróvė, sukróvė sugavę ir paleido Skd. \ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sukrauti — sukráuti vksm. Šiẽną sukráuna į kūgius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sukrautinis — sukrautìnis, ė (neol.) adj. (2) NdŽ, sukrautmis (1) KŽ; A1884,217, L14,118 sudedamasis: Daugumas naudingų sukrautinių grūdo dalelių atsiskiria TS1899,5. ║ gram. sudėtinis: Sukrautinis sakinys A.Baran. Tas žodis yra sukrautinis A1884,76 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukrovimas — sukrovìmas sm. (2), sukrovimas (1) KI106 1. SD123 → sukrauti 1: Suvežimas ir sukrovimas – du rubliu rš. Nelygu sukrovìmas sukrovìmui: tvarkingai kraunant, pareitų Dbk. | refl.: Per tokį susikrovimą nebėr nieko erčios asloje Žem. 2. refl. →… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrauti — tr. 1. padėti į šalį, kas buvo užkrauta: Bernas atkrovė nuo kelio medžius rš. Atkrovė užverstus daiktus [nuo durų] M.Valanč. 2. patuštinti, kas buvo prikrautas ko: Atkrauk šalinę šienui Ds. 3. atidėti, paskirti tam tikrą kiekį, dalį ko: Atkrovė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrauti — 1. tr. K išimti, kas buvo sudėta: Iškrauk vežimą medžių J. Iškrovę vežimą, malkas iš vežimo, vėl atvažiuosime Š. Kad primintas vežimas – iškraut nebegalima Ds. Ryto metą aš, ankstie kėlęs, iškroviau savo daiktus ir pradėjau siūti M.Valanč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaladninkas — 1 ×kaladniñkas ( nỹkas) (rus. xoлoдник, l. chłodnik) sm. (2) 1. SD2, J, M, BzB292 pašiūrė, pastogė, stoginė: Pilnas kaladnỹkas malkų ir kitokių pagalių prikrautas Žmt. Atnešk malkų iš po kaladnỹko Stk. Iš kaladnỹko atnešk kirvį Pv. Ištrauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūgis — 1 kūgis sm. (1), kūgỹs (4) Pls, Nč 1. SD19,104,353, MŽ269, CI921, K, Lkm didelė šieno, šiaudų ar kt. kupeta, stirta, žagas: Ant pievos kūgis šieno pailguotinas, o kupstis apvalus J. Iš pakūgės susidaro kūgis arba kupstis Klvr. Šiemet šieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakrauti — tr. 1. prikrauti, pridėti: Važiavau prieš kalną, vežimas sunkiai pakrautas, o kumelaitė silpna Rmš. Jis tempia paskum save nedideles rogutes, pakrautas aukšta dėže P.Cvir. Miškas klampus, kelias prastas, ir norėdamas daugiau kaip dešimtį pabėgių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukriauti — 1. žr. sukrauti 1: Visokie užkandžiai, ant bliūdų sukriauti, gulėjo V.Piet. | prk.: Kad anoms sukriauna (pripasakoja) KlvrŽ. | refl. tr.: Susikriauk savo lagaminą ir važiuok J.Jabl. 2. refl. žr. sukrauti 9 (refl.): Ka i kažina kokius turtus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suversti — suver̃sti, suver̃čia (sùverčia), sùvertė 1. tr. Pb verčiant ant šono suguldyti (vieną ant kito): Į vieną duobę liuob suver̃sti aple porą tūkstančių žmonių Kal. Anus sùvertė su visais drabužiais i pakasė Krtn. Vienon duobėn visus sùvertė kare… …   Dictionary of the Lithuanian Language